Arbetssätt


Arbetssätt

I vår utbildning arbetar vi tematiskt, processinriktat och utforskande tillsammans med barnen utifrån ett visst ämne/innehåll. Valet av innehåll kan utgå från barnens intresse och frågor eller utifrån någonting som pedagogen vill visa på och undersöka tillsammans med barnen. I ett tematiskt och processinriktat arbete är det barnens tankar, frågor och idéer som driver arbetet framåt.

Barnens nyfikenhet, upptäckarglädje och utforskande är i fokus både inne och ute. De frågor och intryck som barnen får, följer med och driver aktiviteterna framåt.

Pedagogernas arbetssätt präglas av lyhördhet, nyfikenhet och medvetenhet. De lyssnar, ser och låter sig förundras och inspireras av barnens frågor och teorier. Att väcka barns nyfikenhet och lust till fortsatt lärande genomsyrar hela utbildningen. Nyfikna barn behöver nyfikna vuxna! Aktiviteterna har grund i utforskande, utmanande och lustfyllt lärande där barnens individuella behov och intressen ligger som grund. Vi tycker det är viktigt att ta vara på alla våra olika kompetenser och intresse områden både vad gäller barn och pedagoger. Förskolan präglas av en bred utbildning med inslag av flera olika delar och tillvägagångssätt för att nå till våra satta mål för utbildningen.

Vi lägger också stor vikt vid att arbeta med barnens självkänsla. Det är viktigt att varje dag känna sig sedda, bekräftade och uppmärksammade under sin förskoledag. Vi uppmuntrar till självständighet och vill att alla barn ska känna att de duger precis som de är. Alla är lika mycket värda och är lika viktiga. Vår syn på barnen är att varje barn är unikt och ska bli sett utifrån den individ han/hon är. Vi ser det kompetenta barnet, varje barn är fullt av möjligheter, är nyfikna och vill lära sig.

Särskilt fokus läggs vid socialt samspel i grupp, att vara en bra kompis etc. Att lära sig visa hänsyn och respekt mot sina kamrater är en del av vår vardag.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för att systematiskt följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen och våra mål. Pedagogerna har reflektionstid både enskilt och tillsammans där särskilt fokus läggs på hur väl utbildningen svarar mot våra mål och hur utbildningen kan utvecklas utifrån barnens intressen. Denna reflektions och planeringstid ligger till viss del under veckan men också i form av kvällsmöten samt under våra planeringsdagar då förskolan håller stängt.

Förskolans miljö

Den pedagogiska miljön är ett viktigt redskap för oss i vårt arbete med barnen. Miljön ska utmana till lärande, inspirera och stödja barnen i deras utforskande och locka till aktivitet. Genom leken sker lärande. Utformandet av den pedagogiska miljön är en ständigt pågående process, eftersom utformandet av den utgår ifrån barnens behov och intressen. Vår utbildning bedrivs lika mycket ute som inne, det man kan göra inne kan man göra ute och vice versa. Förutom att vara på förskolans gård nyttjar vi närområdets parker och skog. Exempel på en aktivitet vi kan göra i skogen är att laga mat tillsammans på stormkök.

Förhållningssätt mot våra värdeord

  • Kompetenta pedagoger med barnets bästa i fokus.
  • Pedagogerna är goda förebilder både mot barn, medarbetare och övriga vuxna.
  • Pedagogerna är medforskande och närvarande i verksamheten.
  • Att väcka barnens nyfikenhet och lust till ett utforskande och fortsatt lärande ska genomsyra förskolans utbildning.
  • Pedagogerna är lyhörda och flexibla där barnens intressen och individuella förutsättningar  tas tillvara i utformandet av förskolans upplägg.
  • Att följa barnet ses som inspirerande och det är pedagogernas uppgift att koppla innehållet mot våra styrdokument.
  • Vi utgår från en gemensam barnsyn och ser alla barn som kompetenta individer.
  • Genom att använda olika uttrycksformer och olika pedagogiska hjälpmedel kan alla barn delta i vår utbildning utifrån deras individuella förkunskaper och behov.
  • Genom att tillvarata varandras kompetenser och låta varandra ta plats bibehålls glädjen i arbetet och viljan till fortsatt utveckling.