Handlingsplan – Anmälan till Socialnämnden 


Anmälningsskyldighet 

Personal som arbetar vid en förskola är enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. 

Du som är anmälningsskyldig i ditt yrke måste skilja på sådant du får kännedom om i din yrkesroll respektive som privatperson. 

När ska man anmäla?  

Oro för att ett barn far illa kan t.ex. handla om misstanke om fysisk/psykisk misshandel, sexuella övergrepp, bristande omsorg och drogmissbruk. 

En anmälan ska göras även i svårtolkade fall och får aldrig underlåtas på grund av obestyrkta uppgifter där du inte vet säkert om barn far illa. Det är varken din uppgift eller ditt ansvar att värdera uppgifterna/signalerna. Med andra ord, påbörja inte en utredning! Detta är socialtjänstens uppdrag och ansvar. 

Tillvägagångssätt 

Anmälan ska göras till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Om barnet är placerat utanför sitt hem är det den kommun som placerat barnet du ska göra anmälan till. Om du inte vet vilken kommun barnet bor i, kan socialtjänsten i kommunen som barnet vistas i guida dig i rätt. 

Hur ska anmälan utformas? 

Det finns inga krav på hur en anmälan ska utformas. Du som är anmälningsskyldig bör anmäla skriftligt. I en akut situation kan det vara nödvändigt att göra en anmälan muntligt. Försök att ringa in problemet på ett så konkret sätt som möjligt utan att flika in egna värderingar. Meddela vilken relation du har till barnet och hur du som informationslämnare kan nås. Den information som du vidarebefordrar till socialtjänsten ligger till grund för deras bedömning. 

Konsultation av socialtjänsten 

Är du osäker om en anmälan ska göras kan du diskutera situationen med socialtjänsten utan att avslöja barnets identitet. Om du berättar vilket barn det gäller kan socialtjänsten behöva hantera samtalet som en anmälan. 

Kan jag anmäla anonymt 

Nej, det kan du inte. En anställd som i sin verksamhet fått kännedom om eller misstänker att ett barn far illa kan inte anmäla anonymt. Alla som har en anmälningsskyldighet måste uppge sitt namn när de anmäler.  

Ska jag kontakta föräldrarna innan jag anmäler? 

Vid misstanke om brott mot barn där hemmet är inblandat, t.ex. vid misshandel eller sexuella övergrepp ska föräldrar inte informeras. I annat fall ska föräldrarna så tidigt som möjligt delges information om oro för barnets situation innan en anmälan görs. Boka in ett möte med föräldrarna där samtal kring de misstankar som uppstått förs. Var noga med att hålla en saklig diskussion och förklara att du har en lagstadgad skyldighet att agera i situationer där oroande signaler observerats om ett barns situation. Föräldrarna kan också själva ta kontakt med socialtjänsten, ni kan också göra det tillsammans med föräldrarna.  

Vad händer sedan? 

I samband med en överlämning av uppgifter till socialtjänsten görs en förhandsbedömning. Under förhandsbedömningen avgörs om en utredning ska öppnas eller inte. Vid utredningen har socialtjänsten rätt att ta nödvändiga kontakter för bedömning av behov och insatser för barnet.  

Återkoppling från socialtjänsten 

Socialtjänsten är inte skyldig att ge någon återkoppling om vad som händer i ett ärende efter en anmälan. Samtycke från föräldrarna gör det dock möjligt för socialtjänsten att återkoppla till anmälaren om vad som händer i ärendet. 

Läs mer 

I handboken Anmäla oro för barn finns samlad information om anmälningar, stöd för anmälare och mer om socialtjänstens arbete. www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-5  

 

Viktiga Kontaktuppgifter 

Socialjouren – vid akuta situationer 

Jourtelefon: 08-508 40 000 – dygnet runt 

 

Besöksadress: Brännkyrkagatan 123 

(Tunnelbana till station Zinkensdamm eller buss 4 till Ansgariegatan. Ingång från baksidan av Hornsgatan 124) 

E-post 

E-postsocialjouren.sof@stockholm.se 

 

Spånga – Tensta stadsdelsförvaltning 

Måndag–tisdag 08.30–12.00, 13.00–16.30
Onsdag 13.00–16.30
Fredag 08.30–12.00, 13.00–16.00 

Telefon (växel): 08-508 03 000, barn- och ungdomsenheten
E-post: spanga-tensta@stockholm.se
Besöksadress: Fagerstagatan 15 

 

Social rådgivning på nätet. Under vissa tidpunkter kan man chatta med dem. 

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barn-som-far-illa/  

https://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj–barn/Barn-som-far-illa/Barncentrum/ 

Handlingsplan 

 

Vid misstanke om att ett barn far illa:  

Akut situation 

  1. Muntlig anmälan görs till Socialtjänsten på telefon 08 – 508 40 000. Om socialtjänsten önskar det, komplettera med en skriftlig anmälan.  

Vid osäkerhet, konsultera socialtjänsten utan att ange barnets identitet.  

 

  1. Om vi inte får kontakt med någon från socialtjänsten. Kontakta polisen på 114 14. 

 

Icke akut situation 

  1. Formulera en skriftlig anmälan och skicka till socialtjänsten. 

 

  • Underrätta en av två utsedda kontaktpersoner i styrelsen (ordföranden och personalansvarig) om att en orosanmälan har gjorts. Ange inte familjens identitet eller vad saken rör om det inte behövs. 
  • Kontaktpersonerna har att ta ställning till om det finns skäl att underrätta hela styrelsen, t.ex. om det finns skäl att fatta beslut om extra stöd för personal etc.  
  • Dokumentera alltid vilka och när åtgärder gjordes.  

 

 

Dokumentation för anmälan vid misstanke om att ett barn far illa  

 

Tidpunkt för anmälan 

Muntlig anmälan gjordes, när och av vem: 

 

Skriftlig anmälan gjordes, när och av vem: 

 

 

Inblandade personer 

Vilka berörs: 

 

 

Händelse 

Vad har hänt, beskriv de signaler/ uppgifter som framkommit som ligger till grund för anmälan: 

 

 

Åtgärder 

Har vi gjort egna åtgärder: 

 

Vilka informeras, när gjordes det och av vem: 

 

Underskrift namn och datum: