Integritetsskyddspolicy  


Förskolan Sol och Dur värnar om din personliga integritet. I denna integritetsskyddspolicy redogörs i korthet för vilka personuppgifter förskolan samlar in, syftet med insamlingen, samt dina rättigheter som individ.  

Vad är en personuppgift? 

Personuppgifter är all typ av information, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, som kan knytas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Bilder på, och ljudupptagningar av, individer kan vara personuppgifter i de fall individen är identifierbar. 

Varför samlar förskolan in personuppgifter? 

Vid medlemskap i föreningen samlas uppgifter in om dig och ditt barn för att förskolan ska kunna bedriva verksamheten i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar samt i enlighet med de styrdokument som reglerar förskoleverksamheten.  

Vid anställning på förskolan samlas uppgifter in om dig för att föreningen ska kunna följa de krav som finns på en arbetsgivare. 

Vilka kan vi komma att dela din information till? 

Förskolan delar som huvudregel inte med sig av personuppgifter till tredje part, såsom företag eller andra organisationer. Följande undantag kan dock komma att bli aktuella. 

Myndigheter 

Förskolan kan komma att dela dina personuppgifter med statliga och kommunala myndigheter med ansvar på förskoleområdet i syfte att uppfylla rapporteringsskyldigheter. Förskolan kan även komma att lämna nödvändig information till myndigheter så som Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. 

Leverantörer och underleverantörer 

Förskolan kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här dataskyddspolicyn. Ett exempel på detta kan vara ekonomiadministration för löneutbetalningar (anställda) eller utlägg från medlem (vårdnadshavare). 

Vi vidtar rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert vid överföring till eller delning med tredje part. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Som regel sparar vi dina personuppgifter endast så länge du är medlem i den ekonomiska föreningen och dina barn går på förskolan eller så länge du är anställd vid förskolan. Senast 6 månader efter utträde ur föreningen eller avslutad anställning ska dina personuppgifter vara raderade, om inte andra lagringstider följer av lagstiftning eller särskilt samtycke inhämtats. Då dina personuppgifter sparas till följd av särskild lagstiftning, tex. Skollagstiftning, bokförings- och skattelagstiftning eller bank- och penningtvättslagstiftning sparar vi uppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering 

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.  

Du har även rätt att inge klagomål till integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. 

Kontakta oss 

Informationen samlas in av Förskolan Sol och Dur ekonomisk förening, med organisationsnummer 769623-0932 och det är förskolan som är personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta förskolan på e-post styrelse@solochdur.se eller rektor therese.hall@solochdur.se, telefonnummer 073-4614741.