Likabehandlingsplan


Likabehandlingsplan – Sol och Dur

 

Inledning

Bestämmelser i Skollagen (1985:1100) och Diskrimineringslagen (2009:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas av lagen bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga trakasserier och kränkande behandling. Detta arbete skall återspeglas i en lan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplanen skall årligen revideras av de som arbetar i verksamheten. I planen framgår hur arbetet för att främja likabehandling genomförs, hur arbetet med att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genomförs och rutiner för det åtgärdande arbetet.

Det är i det dagliga mötet mellan vuxen och barn, mellan barn och barn samt mellan vuxen och vuxen som de grundläggande värderingarna kommer upp till ytan. Detta kommer till uttryck genom samtal med barnen i vardagssituationen, vid konfliktlösning och i förskolans projektarbete. Pedagogerna på förskolan arbetar för att medvetandegöra barnen om betydelsen av att lyssna på varandra, förstå varandra och ta ansvar för sina egna handlingar. Pedagogerna i förskolan är goda förebilder och arbetar för ett respektfullt förhållningssätt i alla led; vuxen – vuxen, barn – barn, vuxen – barn. Både vuxna och barn är verktyg för att förmedla viktiga värden.

Skolverkets allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (2009) har använts som stöd och underlag för att formulera denna plan.

 

Arbete för att främja likabehandling på förskolan

Vårt arbetssätt bygger på att alla vuxna har ansvar för alla barn och barnen ska känna sig trygga på sin förskola. Barnen ska vara trygga i förskolans miljö, trygga med sina kompisar, trygga i bemötandet från sina och andras föräldrar samt från pedagogerna. Vi vuxna arbetar för att vara goda förebilder och för att vara medvetna och vårt eget agerande i alla vardagssituationer.

 

Vi arbetar genom att främja likabehandling genom att:

 • Vara respektfulla mot varandra, gäller barn – barn, vuxen – barn och vuxen – vuxen.
 • Behandla andra som du själv vill bli behandlad.
 • Stå upp för demokratiska värden och att mångfald berikar.
 • Samtala med barnen om människors olika förutsättningar.
 • Samtal med barnen om att familjer kan se ut på många olika sätt.
 • Bejaka barnens förslag och idéer för att ge barnen ett ökat inflytande och delaktighet.
 • Stötta barnen i att hantera konflikter.
 • Kontinuerligt samtal i personalgruppen om vårt sätt att förhålla oss i olika situationer.
 • Utmana oss själva i vuxenrollen – våga ta ställning för barnen.

 

Arbete för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på förskolan

Vi förebygger genom att:

 • Vara goda förebilder för barnen och mot kollegor.
 • Ha ett medvetet förhållningssätt som grundlägger demokratiska värderingar och ger barnen ökat inflytande.
 • Engagerar oss i barnens samspel och aktivt samtala om allas lika värde.
 • Vara närvarande och lyhörda i barngruppen.
 • Skapa förutsättningar för en god miljö ute och inne.
 • Vara medvetna om hur vi pratar om barnen och föräldrarna.
 • Samverka med föräldrarna.
 • Regelbunden kompetensutveckling med t.ex. samtal om värderingsfrågor.
 • Omedelbart agera mot kränkande behandling.
 • Respektera varandra i arbetslaget – se varandras olikheter som något bra och dra nytta av varandras kompetenser.

 

Vi behandlar alla lika utifrån var och ens förutsättningar. Det kan betyda att vi då agerar olika med olika personer och är medvetna om att det ingår i vårt sätt att agera professionellt.

Bemötandet av föräldrar vid t.ex. lämning och hämtning är en viktig del av det förebyggande arbetet. Föräldrar omfattas inte av lagen men bemötandet av dem och av barnet inför föräldrarna är en viktig del i hur sedda, bekräftade och respekterade barnen känner sig. Pedagogerna arbetar för att förstå och respektera föräldrarnas värderingar och förhållningssätt utifrån deras erfarenheter och bakgrund samt att arbeta för att föräldrar inte diskrimineras p.g.a. kön, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet. Regelbundna samtal om likabehandlingsplanen och den värdegrund som gäller på förskolan förs med föräldrarna vid utvecklingssamtal, föräldramöten och u samverkansgrupp.

 

Rutiner för åtgärdande arbeta på förskolan

Upptäcka

Genom att:

 • Skapa ett tillåtande klimat som gör att barn, föräldrar och personal vågar påtala problem och kränkningar.
 • Vara närvarande och lyhörda för stämningar och relationer i barngruppen, t.ex. om ett barn inte vill sitta bredvid eller tar avstånd från ett annat barn.
 • Observera barnens samspel.
 • Samtal med barnen samt ta deras ord och upplevelser på allvar.
 • Ha en god uppsikt över de platser barnen vistas på.
 • Föra en daglig dialog med föräldrarna.

Utreda, åtgärda

Alla fall av kränkningar utreds, åtgärdas, dokumenteras och följs upp utan dröjsmål. Vid behov ska åtgärdsprogram upprättas.

 

Arbetsgång barn – barn

Pedagogerna samtalar med berörda barn i syfte att förhindra fortsatta kränkningar genom att uppmärksamma barnen på händelsen, att tydligt visa att kränkande beteende inte är acceptabelt och genom att använda sig av frågorna;

 • Kan du berätta hur du kände?
 • Kan du berätta hur du tänkte?
 • Kan du berätta hur du tror att den andre kände sig?
 • Kan du berätta hur du kunde ha gjort istället?

Pedagogerna är medvetna om att samtal av detta slag kan vara svåra att föra med barn och jobbar därför mycket med dessa frågor i exempelvis projektarbetet och på samlingarna. Frågorna kan då också handla om mindre laddade ämnen.

Vidare:

 • Förskolechefen informeras.
 • Förskolechef informerar huvudman.
 • Föräldrarna informeras.
 • Förskolechefen och övriga pedagoger har ett gemensamt ansvar för att dokumentation genomförs och att uppföljning sker med berörda parter.
 • Dokumentationen förvaras inlåst.

 

Arbetsgång vuxen – barn

 • När en vuxen, personal eller förälder kränker ett barn måste den som upptäcker detta agera utan dröjsmål.
 • Förskolechefen informeras.
 • Förskolechef informerar huvudman.
 • Ta den vuxne åt sidan och ställa ”hur – varför” samt hänvisa till diskrimineringslagen.
 • Förskolechefen ansvarar för att utreda, åtgärda, dokumentera och följa upp kränkningen. Återkoppling till personalansvarig.
 • Personalen är alltid skyldig att göra en orosanmälan om misstanken finns att barn far illa.

 

Arbetsgång vuxen – vuxen

 • När en vuxen (förälder/ personal)kränker en personal ska den som upptäcker det genast anmäla till förskolechef alternativt personalansvarig i styrelsen (vid behov annan ur styrelsen).
 • Huvudman informeras.
 • Ta den vuxne åt sidan och ställa ”hur – frågor” samt hänvisa till diskrimineringslagen.
 • Förskolechef/ personalansvarig ansvarar för att utreda, åtgärda och dokumentera.

 

Dokumentera, följa upp

Dokumentationen är ett viktigt stöd i arbetet med att följa upp åtgärderna och eventuellt förändra dem eller sätta in nya åtgärder. Följande arbetsgång är avsedd att användas som underlag för dokumentation och uppföljning av händelser som kan relateras till planen mot diskriminering och kränkande behandling.

1. Vad har hänt?

2. På vilket sätt kan detta beteende kritiseras utifrån planen mot diskriminering och kränkande behandling?

3. Vem har anmält?

4. Vilka åtgärder har vidtagits med omedelbar verkan?

5. Vad kommer att ske ytterligare? Tidpunkt?

6. Berörda som har informerats i ärendet: Personer. Tidpunkt. På vilket sätt.

7. Tid för uppföljning.