Likabehandlingsplan


Likabehandlingsplan – Sol och Dur

Inledning

Bestämmelser i Skollagen (1985:1100) och Diskrimineringslagen (2009:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas av lagen bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga trakasserier och kränkande behandling. Detta arbete skall återspeglas i en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplanen skall årligen revideras av de som arbetar i verksamheten. I planen framgår hur arbetet för att främja likabehandling genomförs, hur arbetet med att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genomförs och rutiner för det åtgärdande arbetet.

Vår vision

På Sol och Dur är en gemensam värdegrund viktig. Den förmedlar en trygghet och norm för hur vi bemöter barn, föräldrar och varandra.

Vi utgår ifrån att alla, barn som vuxna, är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade och intresserade. Alla människor, liten som stor, är lika mycket värda och ska behandlas på ett likvärdigt sätt utifrån sina förutsättningar och behov.

Vi bemöter alla barn, föräldrar, medarbetare och andra vuxna så att varje individs egenvärde och synpunkter respekteras.

Alla ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. Barnen ska kunna påverka sin egen förskolevistelse genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser.

Planen gäller tillsvidare.

Barnens delaktighet

Genom diskussioner tillsammans med barnen (3-5 år) i ”barnrådet” angående aktiviteter/ verksamhetsinnehåll, trivsel, kamratskap, konflikter m.m. kan barnen göras delaktiga i sin vardag. ”Barnrådet” ska ske minst en gång i månaden.

De barn som inte pratar observeras för att vi ska få insikt om deras trivsel osv.

Observationer görs på hela barngruppen kontinuerligt under läsåret.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vårdnadshavarna och deras syn på barnens trivsel samt insyn i likabehandlingsarbetet tas upp årligen av föräldrarådet. De kan genom att föra dialog med övriga föräldrar fånga upp både styrkor och förbättringsmöjligheter och återkoppla till personalen.

Genom att använda förskoleundersökningens frågor som berör likabehandling ser vi att föräldrarna får en möjlighet att säga sin åsikt inom området. Svaren på dessa frågor tas i beaktande när målområden tas fram.

Personalens delaktighet

Vår personalgrupp diskuterar tillsammans igenom och bestämmer de insatser vi ska göra under det kommande året. Kontinuerliga diskussioner på personalmöten m.m. Målområden och tillvägagångssätt kan ändras under året.

Förankring av planen

Planen läggs upp på förskolans hemsida så att vårdnadshavare kan ta del av den där. Vi gör barnen delaktiga genom att reflektera tillsammans om frågor kring likabehandling, allas lika värde m.m. Varje höst startar vi upp med likabehandlingsfokus i vår verksamhet, då vi särskilt fokuserar kring det främjandet arbete som beskrivs i planen. Tydliga mål konkretiseras ned utifrån punkterna i det förebyggande arbetet.

Det är i det dagliga mötet mellan vuxen och barn, mellan barn och barn samt mellan vuxen och vuxen som de grundläggande värderingarna kommer upp till ytan. Detta kommer till uttryck genom samtal med barnen i vardagssituationen, vid konfliktlösning och i förskolans projektarbete. Pedagogerna på förskolan arbetar för att medvetandegöra barnen om betydelsen av att lyssna på varandra, förstå varandra och ta ansvar för sina egna handlingar. Pedagogerna i förskolan är goda förebilder och arbetar för ett respektfullt förhållningssätt i alla led; vuxen – vuxen, barn – barn, vuxen – barn. Både vuxna och barn är verktyg för att förmedla viktiga värden.

Skolverkets allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (2009) har använts som stöd och underlag för att formulera denna plan.

Arbete för att främja likabehandling på förskolan

Vårt arbetssätt bygger på att alla vuxna har ansvar för alla barn. Barnen ska vara trygga i förskolans miljö, trygga med sina kompisar, trygga i bemötandet från pedagoger samt sina och andras föräldrar. Vi vuxna arbetar för att vara goda förebilder och för att vara medvetna och vårt eget agerande i alla vardagssituationer.

Vi arbetar genom att främja likabehandling genom att:

· Vara respektfulla mot varandra, gäller barn – barn, vuxen – barn och vuxen – vuxen.

· Behandla andra som du själv vill bli behandlad.

· Uppmuntra självständighet och utveckla sin egen identitet.

· Stå upp för demokratiska värden och att mångfald berikar.

· Samtala med barnen om människors olika förutsättningar.

· Samtal med barnen om att familjer kan se ut på många olika sätt.

· Bejaka barnens förslag och idéer för att ge barnen ett ökat inflytande och delaktighet.

· Utgå ifrån individnivå, behov och förutsättningar vid planering av verksamhet på alla plan (innehåll, material, miljö etc)

· Stötta barnen i att hantera konflikter.

· Kontinuerligt samtal i personalgruppen om vårt sätt att förhålla oss i olika situationer.

· Vid behov ta fram och arbeta utifrån ett åtgärdsprogram för barn i behov av stöd.

Arbete för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på förskolan

Vi förebygger genom att:

· Vara goda förebilder för barnen, mot kollegor samt mot föräldrar.

· Ha ett medvetet förhållningssätt som grundlägger demokratiska värderingar och ger barnen ökat inflytande.

· Engagerar oss i barnens samspel och aktivt samtala om allas lika värde.

· Arbeta med känslor och empati.

· Vara närvarande och lyhörda i barngruppen.

· Skapa förutsättningar för en god miljö ute och inne.

· Vara medvetna om hur vi pratar om barnen och föräldrarna.

· Samverka med föräldrarna.

· Regelbunden kompetensutveckling med t.ex. samtal om värderingsfrågor.

· Omedelbart agera mot kränkande behandling.

· Respektera varandra i arbetslaget – se varandras olikheter som något bra och dra nytta av varandras kompetenser.

· Barnrådet träffas minst 1 gång i månaden.

· Barnobservationer görs kontinuerligt under läsåret.

Vi behandlar alla lika utifrån var och ens förutsättningar. Det kan betyda att vi då agerar olika med olika personer och är medvetna om att det ingår i vårt sätt att agera professionellt.

Bemötandet av barn och föräldrar vid t.ex. lämning och hämtning är en viktig del av det förebyggande arbetet. Föräldrar omfattas inte av lagen men bemötandet av dem och av barnet inför föräldrarna är en viktig del i hur sedda, bekräftade och respekterade barnen känner sig. Pedagogerna arbetar för att förstå och respektera föräldrarnas värderingar och förhållningssätt utifrån deras erfarenheter och bakgrund samt att arbeta för att föräldrar inte diskrimineras p.g.a. kön, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet. Föräldrarna ska vara medvetna om att även dem involveras av förskolans likabehandlingsplan. Diskussioner kring denna görs i samband med höstens föräldramöte samt vid behov under året.

Policy

Det råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på förskolan Sol och Dur.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

Genom att:

· Pedagogerna befinner sig alltid inom syn och/eller hörhåll från barnen.

· Skapa ett tillåtande klimat som gör att barn, föräldrar och personal vågar påtala problem och kränkningar.

· Vara närvarande och lyhörda för stämningar och relationer i barngruppen, t.ex. om ett barn inte vill sitta bredvid eller tar avstånd från ett annat barn.

· Observera barnens samspel.

· Samtal med barnen samt ta deras ord och upplevelser på allvar.

· Ha en god uppsikt över de platser barnen vistas på.

· Föra en daglig dialog med föräldrarna.

Utreda, åtgärda

Alla fall av kränkningar utreds, åtgärdas, dokumenteras och följs upp utan dröjsmål. Vid behov ska åtgärdsprogram upprättas.

Arbetsgång barn – barn

Pedagogerna samtalar med berörda barn i syfte att förhindra fortsatta kränkningar genom att uppmärksamma barnen på händelsen, att tydligt visa att kränkande beteende inte är acceptabelt och genom att använda sig av frågorna;

· Kan du berätta hur du kände?

· Kan du berätta hur du tänkte?

· Kan du berätta hur du tror att den andre kände sig?

· Kan du berätta hur du kunde ha gjort istället?

Pedagogerna är medvetna om att samtal av detta slag kan vara svåra att föra med barn och jobbar därför mycket med dessa frågor i exempelvis projektarbetet och på samlingarna. Frågorna kan då också handla om mindre laddade ämnen. I det arbetet kan rollspel eller användandet av handdockor eller liknande vara ett bra hjälpmedel.

Vidare:

· Rektor informeras.

· Rektor informerar huvudman (d.v.s. styrelsens ordförande).

· Föräldrarna till berörda barn informeras.

· Rektor och övriga pedagoger har ett gemensamt ansvar för att dokumentation genomförs och att uppföljning sker med berörda parter.

· Dokumentationen förvaras inlåst.

· Sker kränkningen systematiskt hålls ett nytt samtal med barnets vårdnadshavare. Åtgärdsprogram upprättas. Nytt samtal bokas in efter ca 2 veckor för uppföljning av åtgärdsprogram. Har ingen förbättring skett kontaktas specialpedagog i samråd med vårdnadshavare.

Arbetsgång vuxen – barn

· När en vuxen, personal eller förälder kränker ett barn måste den som upptäcker detta agera utan dröjsmål.

· Rektor informeras.

· Rektor informerar huvudman.

· Ta den vuxne åt sidan och ställa frågor kring hur man uppfattat situationen; ”hur tänkte du – kunde du ha gjort på något annat sätt? Vad var det som hände? – varför agerade du som du gjorde?” Utgå från din egen känsla av situationen, hänvisa till hur du själv reagerade, samt vid behov hänvisa till diskrimineringslagen.

· Rektor ansvarar för att utreda, åtgärda, dokumentera och följa upp kränkningen. Återkoppling till personalansvarig.

· Personalen är alltid skyldig att göra en orosanmälan om misstanken finns att barn far illa.

· Sker kränkningen systematiskt upprättas ett åtgärdsprogram för att följa likabehandlingsplanen/ plan mot kränkande behandling. Sker ingen förbättring kontaktas diskrimineringsombudsmannen. Kontinuerlig dialog mellan förskolechef/ huvudman och berörd part.

Arbetsgång vuxen – vuxen

· När en vuxen (förälder/ personal) kränker en annan vuxen (ex. personal) ska den som upptäcker det genast anmäla till rektor alternativt personalansvarig i styrelsen (vid behov annan ur styrelsen).

· Huvudman informeras.

· Ta den vuxne åt sidan och ställa ”hur – frågor”, utgå från din egen känsla och uppfattning av situationen, samt vid behov hänvisa till diskrimineringslagen. ”Hur tänkte du när du agerade som du gjorde? Hur skulle du själv uppleva att bli utsatt på samma sätt? Hur hade du kunnat göra istället?”

· Rektor/ personalansvarig ansvarar för att utreda, åtgärda och dokumentera.

Dokumentera, följa upp

Dokumentationen är ett viktigt stöd i arbetet med att följa upp åtgärderna och eventuellt förändra dem eller sätta in nya åtgärder. Följande arbetsgång är avsedd att användas som underlag för dokumentation och uppföljning av händelser som kan relateras till planen mot diskriminering och kränkande behandling.

1. Vad har hänt?

2. På vilket sätt kan detta beteende kritiseras utifrån planen mot diskriminering och kränkande behandling?

3. Vem har anmält?

4. Vilka åtgärder har vidtagits med omedelbar verkan?

5. Vad kommer att ske ytterligare? Tidpunkt?

6. Berörda som har informerats i ärendet: Personer. Tidpunkt. På vilket sätt.

7. Tid för uppföljning.