Klagomålshantering på vår förskola


Om du har några klagomål på vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss. Vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna synpunkter och att vi tar emot dina klagomål på ett seriöst sätt. En välfungerande klagomålshantering är viktig för att vi ska kunna fortsätta förbättra vår verksamhet och det är även en viktig del i både huvudmannens och förskolans systematiska kvalitetsarbete. Dessutom är den viktig för huvudmannens arbete med utbildningens främjande och förebyggande uppdrag. 

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet och vill därför arbeta för tillitsfulla relationer för att kunna fånga upp synpunkter och klagomål på verksamheten. En god kommunikation är viktig för oss!   

 

Så här går det till: 

  1. Klagomålsärenden ska i första hand anmälas till rektor, therese.hall@solochdur.se  

Huvudmannen har delegerat ansvaret till rektor för att ta emot och påbörja utredning av klagomål samt vid behov utföra förbättringsåtgärder. Beroende på ärendets utformning kan omfattande utredning uteslutas.  

All form av klagomål dokumenteras och rapporteras till huvudman.  Vid mer omfattande klagomål sker utredning och beslut om förbättringsåtgärder i samråd mellan rektor och huvudman.  

  1. Kontakta huvudmannen, som representeras av Sol & Durs styrelse.  

Du kan också vända dig direkt till huvudmannen, styrelse@solochdur.se  Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål har hanterats av rektor.  

 

Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har också rätt att lämna klagomål anonymt. 

Återkoppling på klagomålsanmälan sker inom 10 arbetsdagar efter att ärendet mottagits.   

När ett klagomål har inkommit görs en kartläggning och en analys av ärendet, därefter tas förslag på åtgärder fram. Alla som berörs av klagomålet kommer också att få komma till tals och höras i ärendet. När ditt klagomålsärende är avslutat får du ett skriftligt svar. Om du har valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.  

Huvudmannen följer upp åtgärderna de nästkommande två månaderna för att säkerställa att eventuella brister åtgärdats och för att utesluta risk för nya klagomål. Avstämning sker i samråd med rektor.  

Om du inte är nöjd med den återkoppling du fått och hanteringen av ditt klagomål har du alltid rätt att vända dig till Skolinspektionen och föra ärendet vidare.  

Bilaga

Klagomålshantering 

Mottagare av klagomålsanmälan:  

Datum: 

 

Beskrivning av ärende,  

 

Kartläggning,   

Vad har hänt? Vilka var inblandade?  

 

Analys,   

Varför har detta hänt? Är denna form av klagomål återkommande, finns det ett mönster?  

 

Åtgärder,  

Vilka förbättringar kan vi göra för att åtgärda och undvika brister framöver? vem ansvarar för åtgärderna? 

 

Huvudmannens ansvar 

Uppföljning av åtgärder, datum: 

Har åtgärderna gjort att vi kommit åt våra brister? om inte, hur går vi vidare?