Värdegrund & Värdeord


Vår Värdegrund 

På Sol och Dur är en gemensam värdegrund viktig. Den förmedlar en trygghet och norm för hur vi bemöter barn, föräldrar och varandra.

Vi utgår ifrån att alla, barn som vuxna, är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade och intresserade. Alla människor, liten som stor, är lika mycket värda och ska behandlas på ett likvärdigt sätt utifrån sina förutsättningar och behov.

Vi bemöter alla barn, föräldrar, medarbetare och andra vuxna så att varje individs egenvärde och synpunkter respekteras.

Alla ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. Barnen ska kunna påverka sin egen förskolevistelse genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser.

Våra värdeord

Delaktighet och inflytande

  • Barnen ges möjlighet att påverka sin egen vardag, både i aktiviteter och det material som erbjuds på förskolan.
  • Förskolan erbjuder en trygg miljö där alla känner trygghet och omtanke från pedagoger och kamrater.
  • Alla barn ges möjlighet att vara delaktiga i vår utbildning utifrån sina förutsättningar och behov.
  • Vi utmanar barnen i att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.
  • De behov och intressen som barnen på olika sätt ger uttryck för ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Lustfyllt lärande

  • Vår utbildning utgår ifrån leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.
  • Utbildningen erbjuder utmanande aktiviteter som utgår från barnens nyfikenhet och intressen, den lockar till lek och utforskande.
  • Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för våra dagar!
  • Barn lär genom lek!