Styrdokument & Handlingsplaner


Förskolan Sol och Dur grundar sin verksamhet på förskolans styrdokument, Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2018), Skollagen, FN´s barnkonvention och Förskoleplan för Stockholm stad. 

Utöver dessa styrdokument har förskolan några egna uppsatta handlingsplaner:

  • Likabehandlingsplan
  • Plan mot mobbning, hot, våld och annan kränkande behandling
  • Barn i behov av särskilt stöd
  • Modersmålsstöd
  • Brand
  • IKT
  • Handlingsplan för anmälan till socialnämnden
  • Verksamhetsplan
  • Utvecklingsplan (baserad på resultatet av förskoleundersökningarna som görs varje år)

Handlingsplanerna finns som stöd i vårt arbete. Dokumenten revideras årligen i samband med planeringsdagar.