Handlingsplaner


Förskolan Sol och Dur grundar sin verksamhet på förskolans styrdokument, Läroplanen för förskolan (Lpfö18), Skollagen, FN´s barnkonvention och Förskoleplan för Stockholm stad. 

Utöver dessa styrdokument har förskolan några egna uppsatta handlingsplaner:

  • Likabehandlingsplan – plan mot kränkande behandling och diskriminering
  • Barn i behov av särskilt stöd
  • Modersmålsstöd
  • Brand
  • Handlingsplan för anmälan till socialnämnden
  • Utbildningsplan
  • Utvecklingsplan (baserad på resultatet av förskoleundersökningarna som görs varje år)

Handlingsplanerna finns som stöd i vårt arbete. Dokumenten revideras årligen i samband med planeringsdagar.